กลุ่มบริษัทแกรนด์ เอส. เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม CSR ณ วัดศิริมงคล จ.สมุทรสาคร

CSR วัดศิริมงคล1

กลุ่มบริษัทแกรนด์เอส. เค. คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมจัดกิจกรรม CSR “กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน” ณ วัดศิริมงคล จ.สมุทรสาคร เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566  โดยคุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล ประธานบริษัท เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรม CSR และตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมในครั้งนี้ให้พนักงานร่วมกัน บูรณะทาสีหอระฆัง ปลูกต้นไม้ จำนวน 300 ต้น ทำความสะอาดห้องน้ำ ทาสีเครื่องโต๊ะหมู่บูชาที่ชำรุด มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวัดศิริมงคล และสร้างสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานมีความร่วมมือกับทุกส่วนงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

 

Scroll to Top