ประวัติความเป็นมา

ปี 2550 ผู้บริหารเล็งเห็นประโยชน์ของการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรให้เพียงพอกับความต้องการทั่วทั้งระบบภายในบริษัทในเครือได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วของการสื่อสาร และความปลอดภัยของข้อมูล เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอที และได้ขยายการบริการ ออกแบบ ติดตั้งระบบ จำหน่ายแก่ลูกค้าภายนอกได้ในปี 2560

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท โพลีเมท (Polymate) เป็นผู้ให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่งเน้น การสร้าง นวัตกรรมทางด้าน Hardware Information Technology, Software Information Technology และ Network Information Technology สนับสนุนการใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินงานของลูกค้าในทุกๆ วิสาหกิจ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจ

ยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ โดยให้คำปรึกษาและบริการทางด้าน Digital & Information Technology (IT) จำหน่ายสินค้า IT และการบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ มิติ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“เราเป็นองค์กรระดับโลกผู้ส่งมอบนวัตกรรมด้าน IT Solution ที่มีคุณค่าแก่มนุษยชาติ”

“Polymate ไม่คิด ไม่พูด ไม่ทำ พฤติกรรม 6 ไม่ ไม่เป็นไร ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ไม่ได้ ไม่รู้ ไม่กล้า"

OUR STORY

ผู้บริหารเล็งเห็นประโยชน์ของการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรให้เพียงพอกับความต้องการทั่วทั้งระบบภายในบริษัทในเครือได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วของการสื่อสารและความปลอดภัยของข้อมูล เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านไอที และได้ขยายการบริการออกแบบติดตั้งระบบเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้าภายนอก

1
2015

Virtual Personal Computer Station (Thin Client)

2
2016

Virtual Server Data center &Virtual Backup

3
2017

Video Conferencing Solution

4
2018

System Camera Protect & Security

5
2019

Design & Implement System IP Phone

6
2020

Implement Software Machine Monitoring

7
2021

System Network & Security

8
2022

Web application Design

9
2023

Intelligent Authentication and Anti-theft System (IAAS)

System Network & Security

Smart Farm Solution Supervisory Production

Monitoring System (SPMS)

Scroll to Top