VDO Conference System

บริการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบ VDO Conference

     บริษัทโพลีเมทให้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบ VDO Conference ให้ลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจที่มีการสื่อสารด้วยระบบภาพและเสียงสำหรับการประชุมภายในองค์กร โดยการออกแบบและการเลือกใช้อุปกรณ์ระบบ VDO Conference ที่ได้รับการยอมรับจากสากลและเป็น แบรนด์ชั้นนำของโลก และสามารถใช้งานรวมกับ Platform Conference ทุก Software โดยมีคุณลักษณะเด่นดังนี้

VDO Conference System

มีอะไรเด่นกว่า ?

ลดต้นทุนการเดินทาง

ง่ายต่อการใช้งานและครอบคลุมทุกรูปแบบของการการประชุม

มีความปลอดภัยจากการใช้งานระบบ Conference

การเข้าถึงทุกการประชุมที่ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ทุกทีทั่วโลก

สามารถรองรับระบบและใช้งานร่วมกันกับระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพและเสียงที่มีคุณภาพที่ได้มาพร้อมการใช้งานในระบบที่ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ

Scroll to Top