Network & Security System Solution

บริการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายและความปลอดภัยในการใช้งานข้อมูลสารสนเทศ

     โพลีเมทให้บริการออกแบบพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายและความปลอดภัยให้ลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทุกธุรกิจที่มีการใช้งานการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่าย Server และ Internet โดยเลือกใช้อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่เป็นแบรนด์ชั้นนำของโลก แยกเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล ที่ใช้ในการออกแบบและติดตั้งดังนี้

cda
Core Switch ใช้เป็นศูนย์รวมกลางในการเชื่อมต่อไปยัง server และ router/gateway เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึง ระบบสารสนเทศต่างๆได้ สำหรับองค์กรขนาดเล็กอาจใช้ Access Switch หรือ Distribution Switch เชื่อมต่อไปยัง router/gateway ได้โดยตรง
Distribution Switch ใช้เป็นตัวกลางสำหรับรวบรวม Traffic จาก Access Switch หลายๆตัว เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Core Switch นั่นเอง โดยส่วนใหญ่ต้องมี Switch Capacity ที่สูงกว่า Access Switch เพื่อรองรับความเร็วการรับ-ส่งข้อมูลที่ดี มีความสามารถในการทำ redundancy ได้ และรองรับการทำ Layer 3 routing services ได้
Access Switch หรือ Edge Switch มีความสามารถทำงานบน Layer2 และ Layer3 ได้ ใช้สำหรับ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น Access Point, PC, Printer, IP Phone
Scroll to Top